Մաթեմատիկա 17.03.2020

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –Քառասուն  հինգ հազր ութ հարյուր վաթսուն    

4586 –չորս հազար հինգ հարյուր ութանասունվեց

14950 –տասնչորս հազար ինն հարյուրհիսուն

1495 –հազար չորրս հարյուր իննսունհինգ

  • Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 = 1200

20 x 70 = 1400

300 x 8 = 2400

6 x 700 = 4200

2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 =4000+1000-5000=0

3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 9000-1000+3000=11000

  • Լուծի՛ր խնդիրները։ (Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)

Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:

Լուծում՝ 4×1000=4000

3×200=600

5×20=100

4000+600+100=4700

Պատասխան՝4700

Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և 5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝ 1 հատ 2000 դրամանոց և  2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞ն կլինի:

Լուծում՝1×5000=5000

4×50=200

2×500=1000

Պատասխան՝6200

Լուծում՝2×1000=2000

5×200=1000

2000×1=2000

2×500=1000

2000+1000+1000=4000

Պատասխան՝4000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s